Saturday, March 27, 2010

Doodle Tiem
Names

Postin' this so I don't forget names.


NEW NAME FOR LILITH:
Noelle (Elle) Cross, instead of Lynn Elliot.

NEW NAME FOR VELES:
Van Warren, instead of Tyler Warren.

NEW NAME FOR ARINOS:
Honey Venus Matsudai

NEW NAME FOR SONIRA:
Sonira Kannagi Matsudai

NEW NAME FOR TERI:
Teri Oriana Rivers

NEW NAME FOR AKIRA:
Akira Shin Theron

NEW NAME FOR EKO:
Echo Kesuk Tikaani

NEW NAME FOR ADAMARO:
Arthur Leonardo Verona

NEW NAME FOR MARIA:
Maria Brigette Bellerose

NEW NAME FOR KALLY:
Celia "Kally" Priscilla Franco

NEW NAME FOR GEM:
Isra Margaret Kay

NEW NAME FOR MAKO:
Makoto "Mako" Aidan Finn

NEW NAME FOR SONIRA'S FATHER:
Hideaki Taisuru Matsudai